Avís LegalLa següent web, www.ifixrapid.com, (en endavant la Web), és titularitat de TESLA MOBILE BALEARES, S.L. (En endavant, iFixRapid), amb C.I.F. núm. B87479051 i amb domicili social en Carrer Corazón de María, 5 (Local) 28002 Madrid (Espanya) inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 33861, Foli 114, Secció 8, Full M-609384, Inscripció 1, amb número de telefon de contacte 91.704 58 09, i e-mail de contacte a administracion@ifixrapid.com. En qualsevol moment, l'interessat podrà guardar o imprimir aquest Avís Legal.

La utilizació d'aquesta pàgina web atribueix la condició d'usuari a qui ho faci i implica l'aceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal.

Tots els continguts d'aquesta web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, diseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius, són propietat de iFixRapid, no adquirint l'usuari cap dret sobre ells pel simple ús d'aquesta web.

Queda prohibit qualsevol ús d'aquesta web que tingui com a finalitat o produeixi com a resultat la lesió de béns, drets o interessos de iFixRapid, dels seus clients, proveïdors o de tercers.Queda igualment prohibit realitzar qualsevol ús d'aquesta web que alteri, danyi o inutilitzi les xarxes, servidors, equips, productes i programes inform_tics de iFixRapid, dels seus clients, proveïdors o de tercers.

L'usuari, haura d´ abstenir-se de:

a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts d'aquesta web, llevat dels casos previstos en la llei o expressament autoritzats per iFixRapid o pel titular d'aquests drets.

b) reproduir o copiar per a ús privat el programari o les bases de dades existents en aquesta web, així com comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers quan això comporti la seva reproducció.

c) extreure o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels continguts integrants d'aquesta web. En qualsevol cas, es exceptua de l'anterior la utilizacó o reproducció de continguts o bases de dades que sigui expressament autoritzada per iFixRapid.

L'usuari que vulgui introduir enllaços a aquest web ha de complir les condicions següents:

a) no podrà establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin la web o permetin visualitzar-la a través d'adreces d'Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquesta web, de manera que produeixi, o pugui produir, error o confusió en els usuaris sobre la procedència del servei o el seu contingut, impliqui un acte de comparació imitació o deslleial, serveixi per aprofitar la reputació, marca i prestigi de iFixRapid o els seus clients o es faci de qualsevol altra manera que estigui prohibit per la llei.

b) des de la pàgina que realitzi l'enllaç no podrà efectuar cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre iFixRapid, sobre la qualitat dels seus serveis o sobre els seus proveïdors, empleats o clients.

c) El remitent no podrà utilitzar la marca o qualsevol altre signe distintiu de iFixRapid dins la seva página web, llevat dels casos autoritzats per la llei o permesos expressament per iFixRapid.

d) la pàgina que estableixi l'enllaç haura observar la legalitat vigent i no podrà disposar d'o enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que iFixRapid dóna suport o dóna suport a les idees, manifestacions o actuacions del remitent o que resultin inadequats en relaci_ amb l'activitat desenvolupada per iFixRapid i els seus clients, tenint en compte els continguts i la temàtica general de la pàgina Web on s'estableixi l'enllaç.

Aquesta Web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'usuari accedir a altres pàginas d'Internet (enllaços). iFixRapid no coneix els continguts i serveis dels enllaços i per tant no es fa responsable pels danys derivats de la seva falta de qualitat, desactualizació, indisponibilitat, error, inutilitat o il·legalitat i no respon de les manifestacions realitzades o dels continguts o serveis proporcionats a través d'ells. Si qualsevol usuari tingués coneixement que els enllaços remeten a páginas els continguts o serveis siguin il·lícits nocius, denigrants, violents o immorals, podrà posar-se en contacte amb iFixRapid indicànlo.

El present Avís Legal es regeix integrament per la legislació espanyola. L'usuari es compromet a fer un ús correcte d'aquesta web de conformitat amb la Llei, amb el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, poguessin ser d'TESLA MOBILE BALEARES, S.L.