Condicions GeneralsCondicions d'TESLA MOBILE BALEARES S.L. (Des d'ara iFixRapid) per al servei de reparació d'equips d'electrònica de consum (ordinadors personals, telèfons, tablets i altres) amb recollida i lliurament al domicili del client. El lliurament del dispositiu a l'empresa de transports suposa l'acceptació de les presents condicions per part del client.

Mitjançant la nostra web pots confeccionar el teu propi pressupost previ de reparació i tramitar la recollida del teu dispositiu a reparar en el teu propi domicili o direcció que desitgis. Tingues en compte que la direcció per a la nostra lliurament del dispositiu reparat serà la mateixa que has utilitzat per a la seva recollida.

 

1. Les solicituds de reparacions són individuals per dispositiu. Cada dispositiu a reparar es lliurarà a l'empresa de transports en un paquet individual amb el seu propi número de recollida.

2. Zonas de transport. La zona per a la recollida i lliurament de dispositius és exclusivament Espanya peninsular, Balears i Portugal peninsular.

3. La validesa de l'oferta finalitza amb el tercer intent fallit de recollida, per part de l'empresa de transports, del dispositiu a l'adreça que ens has facilitat.

4. Assegurança de pèrdua o deteriorament. iFixRapid respon de el dispositiu en cas de pèrdua o deteriorament durant la prestació de servei de transport si s'ha contractat aquest servei des ifixrapid.com

L'assegurança de transport de iFixRapid inclou la cobertura de fins a un màxim de 550 euros per enviament, que millora la responsabilitat de l'transportista sempre que aquesta sigui menor (segons regulació de la Llei d'Ordenació de Transport Terrestre).

Si desitja contractar una cobertura d'assegurança superior a l'estipulada en el paràgraf anterior, haurà d'indicar declarant el valor del seu dispositiu en l'apartat Observacions del formulari per a la sol·licitud de recollida. Això implica acceptar el pagament d'una comissió de l'1,5% sobre el valor declarat pel transport.

Els dispositius d'Apple són productes fràgils i susceptibles de percebre danys durant el transport. Per això, és responsabilitat de l'consumidor preparar el paquet de manera que el dispositiu estigui segur i perfectament embalat, sent el més recomanable utilitzar la caixa original de l'equip a reparar. Recordeu que en cas d'un sinistre, l'asseguradora podrà denegar la indemnització en cas que l'equip no es trobés degudament embalat.

5. Diagnòstic i aprovació de pressupostos. Els nostres tècnics, un cop disposin del dispositiu, emetran un diagnòstic i el pressupost definitiu per a la seva reparació:

 • En cas de coincidir amb el pressupost previ de la teva sollicitud es procedirà a realitzar la reparació de forma immediata.
 • En cas de no coincidir amb el pressupost previ de la teva sol·licitud es t'informarà del nou pressupost que hauràs acceptar per procedir a la reparació. Si desestimas realitzar la reparació, el dispositiu se't retornarà al teu domicili contra-reemborsament de l'import corresponent a pressupost en Servei Tècnic (10 €) i Transport vigents a la nostra web a la data de sollicitud per a la teva zona.

 

Dispositiu

Transport Espanya peninsular

Transport Portugal peninsular

Transport Illes Balears

iPhone, iPad, iPod, Apple Watch

10 €

10 €

20 €

MacBook, Mac mini, Time Capsule

15 €

15 €

25 €

iMac, Mac Pro

25 €

25 €

35 €

 

 • En cas de que el client ho consideri, pot enviar o recollir l'equip amb el seu propi mitjà de transport per evitar assumir el cost d'aquest servei, no estant exempt de pagar el diagnòstic per a l'emissió de l'pressupost en Servei Tècnic si es desestima la reparació.
 • Si durant el procés de reparació es detectessin noves avaries que, per impossibilitat tècnica, no haguessin pogut ser determinades durant el diagnòstic per a la confecció del pressupost definitiu, seran motiu de pressupost complementari, requerint de nova conformitat del client. La no acceptació del pressupost complementari, no eximeix el client del pagament del servei realitzat pel primer pressupost acceptat.

6. Termini per a l’emissió del pressupost. El termini per a l'emissió del pressupost definitiu és de 10 dies laborables des del lliurament del dispositiu, pel transportista, en iFixRapid. En cas de no rebre el pressupost definitiu en aquest termini, el client té dret a recuperar el dispositiu no reparat sense cap càrrec mitjançant sol·licitud per escrit a iFixRapid.

7. Termini de reparació. La reparació es realitzarà en un màxim de 30 dies laborables des del lliurament del transportista, excepte causes alienes a iFixRapid com ara trencaments d'estoc de fabricants, vagues, desastres naturals, etc. En cas de no ser possible la reparació en aquest termini, el client té dret a recuperar el dispositiu no reparat sense cap càrrec mitjançant solicitud per escrit dirigida a iFixRapid.

8. Forma de pagament. La forma de pagament de les reparacions és contra-reemborsament al lliurament del dispositiu reparat.

9. Empresa transportista. L'agència de transports podrà contactar amb tu en el nombre de telèfon que ens has facilitat i intentarà complir amb l'horari sollicitat sempre que sigui possible.

L'agència de transport realitza fins a tres intents de lliurament per enviament si per causes alienes no es pogués lliurar a l'arribada del vehicle a destinació.

Al tercer intent de lliurament fallit l'agència de transports tornarà el dispositiu a les nostres installacions quedant en dipòsit. El dispositiu es troba a la teva disposició a les nostres installacions previ pagament de la quantitat deu més les despeses d'emmagatzematge (segons tarifa vigent), sent la teva responsabilitat la retirada del mateix. Les despeses d'emmagatzematge es meritaran a partir d'un mes d'inici del dipòsit. A partir d'aquest moment iFixRapid procedirà a facturar a raó de 30 euros per equip i dia, amb un màxim de 3 anys on si el client no ha reclamat el seu equip, iFixRapid procedirà al seu desballestament, quedant totalment eximit aquesta empresa de qualsevol reclamació per part del client.

10. La no acceptació del pressupost definitiu implica la devolució del teu dispositiu amb un cost per les despeses de transport originades. En aquest cas es procedirà de forma similar a l'exposada en els apartats anteriors.

11. Tots els preus oferts inclouen l'IVA vigent.

12. Garantia. La reparació realitzada quedarà garantida durant 3 mesos a partir del lliurament del dispositiu, sempre que aquest dispositiu no sigui manipulat o reparat per tercers. La garantia de la reparació cobreix totalment la reparació efectuada (mà d'obra i components utilitzats) sempre que la reparació sigui pel mateix motiu i pels mateixos conceptes que consten en la factura de la reparació anterior.

La cobertura en garantia d'una nova reparació inclou el servei de transport en les mateixes condicions d'assegurança que el servei prestat originalment.

No queda coberta per la garantia l'avaria motivada per l'ús inadequat del dispositiu.

En cas de comunicar al client l'existència d'una avaria oculta, la no acceptació de la seva reparació, fent-ho constar per escrit, suposarà que iFixRapid no serà responsable de posteriors avaries ocasionades com a conseqüència de les avaries ocultes.

Per a la validació de la Garantia serà necessària la presentació de la factura de iFixRapid.

La garantia no cobreix requeriments de reinstallació de Programari en ser aquesta responsabilitat del client.

13. Recanvis de les reparacions. Per reparar el seu producte, iFixRapid pot utilitzar components compatibles amb dispositius Apple o components originals recondicionats, equivalents als nous pel que fa a rendiment i fiabilitat.

14. iFixRapid no ofereix com a servei complementari el gravat de dades. Recordeu que és de la seva absoluta responsabilitat el manteniment periòdic de back up de la seva informació i que la pèrdua de les dades pot ser necessària o derivar-se de la pròpia intervenció tècnica, de manera que en cap cas iFixRapid està obligada a advertir o sollicitar el seu permís per procedir a una operació necessària per al servei encara que pugui suposar la pèrdua de les seves dades.

Igualment és de la seva responsabilitat la conservació dels discos de precàrrega del seu sistema operatiu, drivers i la resta de programari que pogués tenir installat, iFixRapid no es responsabilitza la reinstallació o recollida prèvia de cap tipus programari.

15. En cap cas, iFixRapid es farà càrrec del pagament de cap indemnització que sigui producte d'una incidència ocorreguda fora de les seves installacions per causes que no tenen relació amb la reparació. 

16. Condicions de seguretat de la informació continguda en els equips del client

 • Còpia de seguretat: És total responsabilitat del client haver realitzat una còpia de seguretat de la seva informació previ al lliurament de l'equip a iFixRapid. El client assumeix que iFixRapid no es responsabilitza de la informació en cap cas, qui podrà formatar el disc dur si això fos necessari per al diagnòstic o la resolució de l'avaria. Si el client sollicita que sigui iFixRapid que fagi una còpia de seguretat de tota dada prèvia a la reparació, se li informarà dels costos i la possibilitat o no de dur a terme aquesta còpia, depenent de l'estat de l'equip.
 • Software: iFixRapid no es responsabilitza del programari instal·lat prèviament en l'equip en cas de ser necessari un formateig del mateix. Si el client ens demana la reinstallació de programari en el seu equip, és responsabilitat del client proporcionar una còpia d'aquest programari bé en discos originals o en una còpia de seguretat que hagi realitzat. iFixRapid no es fa responsable de les còpies de seguretat aportades pel client i si aquestes incompleixen la normativa sobre Propietat Intellectual vigent a Espanya, presumint en tot moment que està utilitzant el seu dret de "còpia privada", que aquesta normativa atorga.

17Reglament Europeu de Protecció de Dades (GDPR)

TESLA MOBILE BALEARS, S.L. és responsable del tractament de les dades de caràcter personal subministrades pel client. La raó principal per la qual demanem la teva informació personal és perquè és necessària a fi de realitzar la prestació dels nostres serveis. Has de conèixer que, amb l'objecte de prestar els nostres serveis, és necessària la cessió de les teves dades a tercers, en concret als fabricants i / o serveis oficials de la marca del teu dispositiu objecte de reparació. En cas d'intervenir un servei de missatgeria per a la recollida i / o lliurament del dispositiu objecte de la reparació, també serà necessària la cessió de les teves dades a l'empresa encarregada de prestar aquest servei. A l'aportar-nos la teva informació personal, ens autoritzes expressament a tractar i compartir la seva informació amb aquests col·laboradors, en la mesura que estan directament implicats en la prestació del servei contractat. Tens dret a exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, limitació, portabilitat o revocació del consentiment prestat de les teves dades, dirigint-te per correu electrònic a administracion@ifixrapid.com o per correu postal a TESLA MOBILE BALEARS, S.L. en C / Cor de Maria, 5 local, 28002-Madrid (Espanya). L'acceptació de la informació continguda en aquest document implica l'acceptació de qualsevol dels documents legals als quals, sobre el mateix, es faci referència, concretament a l'Avís Legal, la Política de Privadesa i la Política de Cookies de TESLA MOBILE BALEARS, S.L. publicada al seu lloc web. La realització de la còpia de seguretat o l'accés a l'equip del client no suposa en cap cas el tractament de les dades de caràcter personal que eventualment poguessin existir. En qualsevol cas, serveixi aquest contracte com a compromís de confidencialitat i com a garantia que iFixRapid ha desenvolupat totes les mesures de seguretat exigibles en el Reglament Europeu de Protecció de Dades (GDPR).

18. Accés a les dades. Un cop s'hagi formalitzat el contracte, vostè tindrà accés a les dades que ha proporcionat així com a el pressupost seleccionat i el seu codi de sollicitud per poder realitzar el seguiment de la seva reparació. Aquestes dades li apareixeran en pantalla i li seran enviats per correu electrònic a l'confirmar la sollicitud de recollida.

En cas d'identificar algun error en la informació proporcionada pot corregirla posantse en contacte amb iFixRapid a l'email consultamail@ifixrapid.com o per via telefònica en el 91 704 58 09 durant l'horari comercial.

19Respecte al medi ambient. Si vostè vol conservar les peces substituïdes ha de indicarho en el moment de deixarnos el seu equip, en cas contrari i seguint la nostra política de protecció i respecte al medi ambient els components substituïts es portaran a un centre de reciclatge.

20Resolució de conflictes

 • Fulls de reclamació: iFixRapid posa a la seva disposició fulls de reclamació d'acord amb la legislació vigent. En el cas de ser necessari, pot sollicitarles en tots els nostres establiments o descarregar els fulls de reclamacions aquí.
 • Resolució de litigis en línia: La plataforma de Resolución de litigios en línea es una web gestionada per la Comissió Europea per assegurar una compra en línia segura i de qualitat que ajuda a consumidors i empreses a resoldre les seves reclamacions sense acudir als tribunals. Pot accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia aquí.
 • Si té una reclamació, necessita tramitar assumptes relatius a les presents Condicions Generals o creu que no hem gestionat el seu problema de forma satisfactòria, per facilitar la seva comunicació amb iFixRapid, posem a la seva disposició l'adreça de correu electrònic: reclamaciones@ifixrapid.com.

Tanmateix, l'informem que en últim terme s'haurà d'adreçar qualsevol reclamació a la nostra adreça fiscal per burofax.

Dates fiscals:
TESLA MOBILE BALEARES S.L.
Calle Corazón de María, 5 (local) 28002 Madrid (Madrid) España
C.I.F. B-87479051

Aviso de Cookies

Este sitio web utiliza cookies con fines analíticos para que tengas la mejor experiencia de usuario. Puedes dar el consentimiento al uso de todas las cookies pulsando el botón “Aceptar” o personalizarlas y rechazar las que consideres pulsando el botón “Configurar”.

Política de Cookies

¿Qué son las cookies?

Una cookie es un pequeño fichero de datos que se almacena en el equipo del usuario cuando visita una página web. Estos ficheros no son perjudiciales para el equipo y se utilizan para recabar información anónima de carácter técnico, preferencias personales, interacciones de la navegación, etc con el objetivo de medir las visitas recibidas en la web y adaptar el contenido a su perfil y necesidades.

Un ejemplo de los datos que pueden registrar las cookies es si ha accedido a la página web a través de un smartphone, una tablet o un ordenador.

Cookies utilizadas en este sitio web
 1. Según su finalidad:
  Cookies técnicas Las cookies técnicas son aquellas facilitan la navegación del usuario y la utilización de las diferentes opciones o servicios que ofrece la web como identificar la sesión, permitir el acceso a determinadas áreas, facilitar pedidos, compras, cumplimentación de formularios, inscripciones, seguridad, facilitar funcionalidades (videos, redes sociales…).
  Cookies de personalización Las cookies de personalización permiten al usuario acceder a los servicios según sus preferencias (idioma, navegador, configuración…).
  Cookies analíticas Las cookies de análisis son las utilizadas para llevar a cabo el análisis anónimo del comportamiento de los usuarios de la web y que permiten medir la actividad del usuario y elaborar perfiles de navegación con el fin objetivo de mejorar los sitios web.
  Cookies publicitarias Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios publicitarios de la web. Además, estas cookies pueden ser de publicidad personalizada y permitir así la gestión de los espacios publicitarios de la web en base al comportamiento y hábitos de navegación de usuario, de donde se obtiene su perfil y permiten personalizar la publicidad que se muestra en el navegador del usuario u otros perfiles y redes sociales del usuario.
 2. Según su plazo:
  Cookies de sesión Son aquellas que duran el tiempo que el usuario permanezca navegando por la página web y que se borran al cerrar el navegador.
  Cookies persistentes Son aquellas que se almacenan en el equipo del usuario hasta que son eliminadas manualmente o desaparecen tras el periodo de duración establecido para dicha cookie.
 3. Según su titularidad:
  Cookies propias Son aquellas que se envían al equipo del usuario y están generadas por ifixrapid.com
  Cookies de terceros Son aquellas que se envían al equipo del usuario y están generadas por un dominio que no es gestionado por el editor. En ifixrapid.com utilizamos cookies de Google Analytics y redes sociales.

Este sitio utiliza cookies técnicas, de personalización, análisis y publicitarias propias y de terceros, que tratan datos de conexión y/o del dispositivo, así como hábitos de navegación para fines estadísticos y publicitarios.

Por ello, al acceder a nuestra web, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información le hemos solicitado su consentimiento para su uso.

El suministro de datos personales a través de nuestro portal y el consentimiento para el uso de cookies requiere una edad mínima de 14 años y la aceptación expresa de nuestra Política de Privacidad.

De todas formas, le informamos que puede activar o desactivar las cookies siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet:

Navegador Pasos URL
Chrome Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad > Configuración de contenido. https://support.google.com/
Internet Explorer Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración https://support.microsoft.com/
Opera Herramientas > Preferencias > Editar preferencias > Cookies https://help.opera.com/
Safari Preferencias > Seguridad https://support.apple.com/
Edge Configuración > Ver configuración avanzada > Privacidad y servicios > Cookies https://support.microsoft.com/

La siguiente tabla recoge la clasificación y descripción de las cookies utilizadas en la presente página web para que puedas identificarlas en tu navegador:

Nombre Titular Datos recabados Finalidad Duración
PHPSESSID Cookie propia
(Ifixrapid)
Sesiones y preferencias del visitante Necesaria Al finalizar la sesión con el navegador
VISITOR_INFO1_LIVE De terceros
(Youtube)
Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. Técnica 179 días
_gid Cookie propia
(Google)
Sesiones de los visitantes Analítica 24 horas - Desde el final de la última visita
_gat_UA-[ID] Cookie propia
(Google)
Sesiones de los visitantes Analítica 1 minuto
_ga Cookie propia
(Google)
Sesiones de los visitantes Analítica 2 años
_fbp De terceros
(Facebook)
Visitas a webs para remarketing Publicitaria 90 días
fr De terceros
(Facebook)
Visitas a webs para remarketing Publicitaria 90 días
YSC De terceros
(Youtube)
Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. Publicitaria Al finalizar la sesión con el navegador
GPS De terceros
(Youtube)
Registra una identificación única en dispositivos móviles para permitir el seguimiento según la ubicación geográfica por GPS. Publicitaria 1 día
IDE De terceros
(Google)
Utilizada por Google DoubleClick para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia de un anuncio y presentar anuncios específicos para el usuario. Publicitaria 1 año


Estas cookies activan funciones básicas como la navegación y el acceso a áreas seguras del sitio web. Su aceptación es obligatoria para el correcto funcionamiento de ifixrapid.com

Las cookies técnicas son aquellas facilitan la navegación del usuario y la utilización de las diferentes opciones o servicios que ofrece la web como identificar la sesión, permitir el acceso a determinadas áreas, facilitar pedidos, compras, cumplimentación de formularios, inscripciones, seguridad, facilitar funcionalidades (videos, redes sociales...).

Estas cookies se utilizan para llevar a cabo la medición del comportamiento de los usuarios que acceden a la página web. Los datos que proporcionan las cookies son anónimos y permiten analizar la actividad del usuario y elaborar perfiles de navegación con el fin de mejorar el sitio web.

Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios publicitarios de la web. Además, estas cookies pueden ser de publicidad personalizada y permitir así la gestión de los espacios publicitarios de la web en base al comportamiento y hábitos de navegación de usuario, de donde se obtiene su perfil y permiten personalizar la publicidad que se muestra en el navegador del usuario u otros perfiles y redes sociales del usuario.